ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН

banner

ПРЕДНОСТИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ РЕГИОН

 
 • Поволна географска локација – близина на границата со две земји-членки на ЕУ (Република Бугарија и Република Грција)

 • Општински индустриски зони

 • Oбучена работна сила

 • Квалитетни услови за живеење

 • Геотермални води

 • Сектори со потенцијал:

  • Земјоделство и сточарство

  • Прехранбена индустрија

  • Туризам

  • Дрво – преработувачка индустрија и изработка на мебел

  • Градежништво