ОПШТИНА БОСИЛОВО

КРАТКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОПШТИНАТА

Во средишниот дел на плодното Струмичко Поле, помеѓу планините Огражден и Беласица е сместена општината Босилово. Граничи со соседните општини Струмица, Ново Село, Василево и Берово. Општината Босилово има своја историја како стара општина што постоела во периодот од 1952, па сè до 1963 година, кога биле укинати руралните општини. Бидејќи нејзиното прво формирање било на 10 април 1952 година, денес овој ден се слави како празник – Ден на Општина Босилово.

Според територијалната организација на единиците на локалната самоуправа од 2005 година, подрачјето на општината Босилово го сочинуваат следниве 16 населени места: Босилово, Турново, Радово, Иловица, Штука, Секирник, Бориево, Моноспитово, Робово, Еднокуќево, Петралинци, Сарај, Гечерлија, Дрвош, Хамзали и Старо Балдовци.

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА БОСИЛОВО

Седиште на општината

Босилово

Адреса на седиштето

„Босилово“, бб; 2431 Босилово

Локација (ширина – должина)

N 41° 26' E22° 43'

Контакт

Tel. +389 (0)34 371-600; fax +389 (0)34 371-600

Eлектронска пошта

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Интернет-страница

www.opstinabosilovo.gov.mk

Надморска височина

250 м.н.в.

Територија

149,5 km2

Население

14.260

Ден на општината

10 април (прво формирање на општина Босилово)

СООБРАЌАЈНИ ВРСКИ

Табела 4.4. Сообраќајни врски

Автопати, експресни и магистрални патишта

Директен пристап на магистрален патен правец А4.

 

Регионални патни правци што поминуваат низ општината

R1302

Оддалеченост на општината од аеродроми (км)

„Александар Велики“ – Скопје

146 км

„Свети Апостол Павле“ – Охрид

271 км

Аеродром Солун, Грција

160 км

Аеродром Софија, Бугарија

221 км

Оддалеченост на општината од железница

Железничка станица Гевгелија

61 км

Железничка станица Миравци

60 км

Железничка станица Штип

80 км

Оддалеченост на општината од пристаниште (км)

Пристаниште Солун, Грција

138 км

Пристаниште Драч, Албанија

435 км

Пристаниште Бургас, Бугарија

555 км

Оддалеченост на општината од гранични премини (км)

Грција

59 км

Бугарија

21,5 км

Србија

178 км

Косово

196 км

Албанија

288 км

Оддалеченост на општината од поважни градови (км)

Скопје

165 км

Солун

138 км

Софија

217 км

Белград

579 км

Загреб

966 км

Истанбул

723 км

Виена

1.187 км

Будимпешта

950 км

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ПОТЕНЦИЈАЛИ

Население: 14.260 жители (попис на населението 2002 година).

Полова структура на населението: 7.341 мажи, 6.919 жени.

Етничка структура на населението: 95,72% Македонци, 3,47% Турци, 0,81% други.

Возрасна структура на населението (2014 година)

Графикон: Возрасна структура на населението (2014) - Босилово

[No canvas support]>

Извор: Државен завод за статистика, регионите во Република Македонија, 2015.

Пасивни и активни баратели на работа

Број на невработени лица: 1.926 (состојба на 31.11.2015 година).

Образовни институции: На територијата на општината има три основни училишта.

Слика 4.5. Невработени лица – Босилово (2015)

[No canvas support]>

Извор: АВРМ, 2015.

Возрасна структура на невработените

Графикон: Активни баратели на работа - Босилово

[No canvas support]>

Извор: АВРМ, 2015.

Графикон: Пасивни баратели на работа - Босилово

[No canvas support]>

Извор: АВРМ, 2015.

Образовна структура на невработените

Невработени лица според образование

Вкупно

Мажи

Жени

Доктори на науки

     

Магистри на науки

2

0

2

Високо образование

67

39

28

Више образование

19

12

7

Завршено средно образование

418

185

233

Непотполно средно образование

260

159

101

Основно образование и без образование

1.160

87

410

Вкупно

1.926

482

781

ЛОКАЛНА ЕКОНОМИЈА

Број на активни деловни субјекти: 243.

Графикон: Активни деловни субјекти по години - Босилово

[No canvas support]>

Извор: Државен завод за статистика, 2015.

Доминантни индустрии: земјоделство, прехранбена индустрија, дрвно-преработувачка индустрија.

Графикон: Деловни субјекти по доминантни индустрии - Босилово

[No canvas support]>

Извор: Државен завод за статистика, 2015.

Главни компаративни предности на општината: погодни услови за развој на земјоделството и сточарството, сообраќајна инфраструктура и поврзаност, достапна и квалификувана работна сила.

Најзначајни локални претпријатија:

Млекара „Здравје“ – Радово (прехранбена индустрија); АД „Агролозар“ – Хамзали (производство на грозје и праски); Винарија „Далвина“ (производство на вино); АД „Оранжерии Хамзали“ (земјоделство); „Вистони“ – ЖП, „Паралидови“ (производство на палети, гајби и друга дрвена амбалажа); „Мајстор – компани“, „Империал“ – Босилово (градежништво); „Алу дизајн“ – Турново (производство на алуминиумска браварија и мебел).

Најзначајни странски инвеститори:

„Euromax Resources Ltd“ (Канада) – концесиски истражувања и потенцијална експлоатација на руда (бакар и злато) од рудникот Иловица на планината Огражден.

Минерални ресурси: кварц, фелдспат, долерит (неминерални суровини); злато, бакар (минерални суровини).

Туризам и угостителство: четири ресторани и пицерии и еден кафе-бар.

ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ И ЛОКАЦИИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ

Во општината Босилово идентификувана е Индустриската зона „Робово“, што се наоѓа на одлична местоположба во близина на магистралниот патен правец А4, што води до Република Бугарија.

Општински поволности за инвестирање во индустриските зони: Советот на општината, на барање на инвеститор, може да донесе одлука за утврдување на посебни поволности за одредена конкретна инвестиција.