ОПШТИНА РАДОВИШ

КРАТКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОПШТИНАТА

Општината Радовиш е сместена во југоисточниот дел на Република Македонија и го зафаќа северозападниот дел од струмичко-радовишката котлина. Северниот релјефен дел од општината ѝ припаѓа на планината Плачковица, јужниот на планината Смрдешник, на северозапад се наоѓа ридестиот дел од областа Јуруклук, заедно со басенот на Дамјанско Поле, а на југоисток се протега алувијалната рамнина на Радовишка Река. Општината Радовиш се граничи со повеќе општини: Општина Конче на југозапад, Општина Берово на исток, Општина Василево на југ, Општина Штип на северозапад и општините Карбинци и Виница на север.

Според територијалната организација на единиците на локалната самоуправа од 2005 година, подрачјето на Општина Радовиш го сочинуваат градот Радовиш и следниве 20 населени места: Ораовица, Подареш, Јаргулица, Покрајчево, Злеово, Војславци, Сулдурци, Калуѓерица, Ињево, Аликоч, Коџалија, Бучим, Парналија, Козбунар, Смиланци, Штурово, Супурѓе, Калаузлија, Бучим и Тополница.

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Седиште на општината

Радовиш

Адреса на седиштето

Бул. „Александар Македонски“, бр. 7, 2420 Радовиш

Локација (ширина – должина)

N 41° 38’ E22° 28’

Контакт

Tel. +389 (0)34 635-007; fax +389 (0)34 630-290

Eлектронска пошта

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Интернет-страница

www.radovis.gov.mk

Надморска височина

380 м.н.в.

Територија

608 km2

Население

28.244

Ден на општината

6 ноември (ослободување на Радовиш)

СООБРАЌАЈНИ ВРСКИ

Табела 4.25. Сообраќајни врски

Автопати, експресни и магистрални патишта

Директен пристап на магистрален патен правец А4.

Регионални патни правци што поминуваат низ општината

Р1310, Р1403, Р2431, Р2433, Р29471

Оддалеченост на општината од аеродроми (км)

„Александар Велики“ – Скопје

107 км

„Свети Апостол Павле“ – Охрид

232 км

Аеродром Солун, Грција

177 км

Аеродром Софија, Бугарија

256 км

Оддалеченост на општината од железница

Железничка станица Гевгелија

88 км

Железничка станица Миравци

74 км

Железничка станица Штип

40 км

Оддалеченост на општината од пристаниште (км)

Пристаниште Солун, Грција

151 км

Пристаниште Драч, Албанија

396 км

Пристаниште Бургас, Бугарија

590 км

Оддалеченост на општината од гранични премини (км)

Грција

80 км

Бугарија

57 км

Србија

138 км

Косово

144 км

Албанија

270 км

Оддалеченост на општината од поважни градови (км)

Скопје

126 км

Солун

154 км

Софија

253 км

Белград

526 км

Загреб

914 км

Истанбул

740 км

Виена

1.135 км

Будимпешта

898 км

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ПОТЕНЦИЈАЛИ

Население: 28.244 жители (попис на населението 2002 година).

Полова структура: 14.352 мажи, 13.892 жени. Етничка структура на населението: 84,10% Македонци, 14,38% Турци, 0,25% Срби, 0,96% Роми, 0,31% други.

Образовни институции: на територијата на општината има едно средно училиште и пет основни училишта.

Возрасна структура на населението (2014 година)

Графикон: Возрасна структура на населението (2014) - Радовиш

[No canvas support]>

Извор: Државен завод за статистика, регионите во Република Македонија, 2015.

Активни и пасивни баратели на работа

Број на невработени лица: 2.853 (состојба на 31.11.2015 година).

Слика 4.26. Невработени лица – Радовиш

[No canvas support]>

Извор: АВРМ, 2015.

Возрасна структура на невработените

Графикон: Активни баратели на работа - Радовиш

[No canvas support]>

Извор: АВРМ, 2015.

Графикон: Пасивни баратели на работа - Радовиш

[No canvas support]>

Извор: АВРМ, 2015.

Образовна структура на невработените

Невработени лица според образование

Вкупно

Мажи

Жени

Доктори на науки

     

Магистри на науки

12

3

9

Високо образование

274

115

159

Више образование

80

40

40

Завршено средно образование

896

396

500

Непотполно средно образование

250

183

67

Основно образование и без образование

1.341

87

508

Вкупно

2.853

824

1.283

ЛОКАЛНА ЕКОНОМИЈА

Број на активни деловни субјекти: 894.

Графикон: Активни деловни субјекти по години - Радовиш

[No canvas support]>

Извор: Државен завод за статистика, 2015.

Доминантни индустрии: производство на тутун, прехранбена индустрија, текстилна индустрија, дрвопреработувачка индустрија, градежна индустрија, производство на хартија и хартиена амбалажа.

Графикон: Деловни субјекти по доминантни индустрии - Радовиш

[No canvas support]>

Извор: Државен завод за статистика, 2015.

Главни компаративни предности на општината: Богатството на различна руда концентрирана на мал простор (бакар, злато, сребро, железо и олово), поволни климатски услови (спој помеѓу медитеранска и умерено-континентална клима – 276 сончеви денови), поволна географска положба (еднаква стратешка комуникација со повеќето поголеми урбани центри).

Најзначајни локални претпријатија: „Бучим“ (рударство – бакар, злато, сребро и др.); „Aлфаинжинеринг“ (енергетика, градежништво и др.); „Снабдител Андонови“, „6-ти Ноември“ (преработка и конзервирање месо и месни производи); „Марди“, „МК Маркос“, „МК Мартекс“, „Декортекс“, „Супер Хит“ (текстилна индустрија); АД „Јака Табак“ (тутунска индустрија); „Tехника“ (градежништво); „Кометал Петре“, „Семи“, „Металпромет“ (металургија); „Голд Мак“ (преработки од благородни метали – злато, сребро); „22 Октомври“ (трговија – електроматеријали); „Ролопластика“ (преработка од пластика и ПВЦ-канализациски цевки и сл.); „Современ дом Баже“ (дрвна индустрија и амбалажа); „Валентина промет“ (трговија градежни материјали); „Флорес“, „Фунги Флора“, „Бест фуд“ (откуп и преработка на земјоделски производи, шумски плодови); „Детоним Бучим“ (производство и продажба на експлозиви); Mлекара „Ѓоргиеви“ (преработка на млеко и производство на млечни продукти); „Ди транс“ ДОО (транспорт).

Најзначајни странски инвеститори: „Бучим“ (Русија) – рударство (бакар, злато, сребро и др.).

Минерални ресурси: глина каолин, кварц, гранит, вар, железо, бакар, олово и цинк, злато, сребро.

Туризам и угостителство: пет хотели, 25 ресторани и пицерии, четири кафе-барови, два ноќни клуба.

ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ И ЛОКАЦИИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ

Во општината Радовиш идентификувани се две индустриски зони: Индустриска зона „Радовиш“ и Индустриска зона „Подареш“.

Општински поволности за инвестирање во индустриските зони: Советот на општината, на барање на инвеститор, може да донесе одлука за утврдување на посебни поволности за одредена конкретна инвестиција.