ОПШТИНА КОНЧЕ

КРАТКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОПШТИНАТА

Некогашниот средновековен епископски центар Конче е типично рурална општина сместена во централноисточниот дел од Република Македонија, опкружена со Конечка Планина и Смрдешник, односно општините Штип, Неготино, Демир Капија, Валандово, Струмица, Василево и Радовиш. Главни економски активности во општината се земјоделството, сточарството, водостопанството и шумарството. Посебен акцент има производството на висококвалитетен тутун од типот „Јака“ со околу 1.000.000 килограми годишно, што претставува 5% од вкупното производство на тутун во Република Македонија.

Според територијалната организација на единиците на локалната самоуправа од 2005 година, подрачјето на Општина Конче го сочинуваат следниве 14 населени места: Габревци, Гарван, Горна Враштица, Горни Липовиќ, Дедино, Долна Враштица, Долни Липовиќ, Долни Радеш, Загорци, Конче, Лубница, Негреновци, Ракитеци и Скоруша.

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Седиште на општината

Конче

Адреса на седиштето

2424 Конче

Локација (ширина – должина)

N 41° 29' E022° 22'

Контакт

Tel. +389 (0)34 630-325 fax: +389 (0)34 630-327

Eлектронска пошта

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Интернет-страница

www.konce.gov.mk

Надморска височина

580 м.н.в.

Територија

233,05 km2

Население

3.536

Ден на општината

12 јули (Петровден – празник на општината)

СООБРАЌАЈНИ ВРСКИ

Табела 4.19. Сообраќајни врски

Автопати, експресни и магистрални патишта

Индиректен пристап на магистрален патен правец

А4 преку регионален патен правец P2433.

Регионални патни правци што поминуваат низ општината P2433.

Оддалеченост на општината од аеродроми (км)

„Александар Велики“ – Скопје

143 км

„Свети Апостол Павле“ – Охрид

268 км

Аеродром Солун, Грција

215 км

Аеродром Софија, Бугарија

292 км

Оддалеченост на општината од железница

Железничка станица Гевгелија

113 км

Железничка станица Миравци

104 км

Железничка станица Штип

75 км

Оддалеченост на општината од пристаниште (км)

Пристаниште Солун, Грција

192 км

Пристаниште Драч, Албанија

432 км

Пристаниште Бургас, Бугарија

626 км

Оддалеченост на општината од гранични премини (км)

Грција

119 км

Бугарија

95 км

Србија

174 км

Косово

180 км

Албанија

264 км

Оддалеченост на општината од поважни градови (км)

Скопје

162 км

Солун

192 км

Софија

289 км

Белград

563 км

Загреб

950 км

Истанбул

778 км

Виена

1.171 км

Будимпешта

934 км

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ПОТЕНЦИЈАЛИ

Население: 3.536 жители (попис на населението 2002 година).

Полова структура: 1.886 мажи, 1.650 жени.

Етничка структура на населението: 85,10% Македонци, 14,73% Турци, 0,16% други.

Образовни институции: на територијата на општината има едно основно училиште.

Возрасна структура на населението (2014 година)

Графикон: Возрасна структура на населението (2014) - Конче

[No canvas support]>

Извор: Државен завод за статистика, регионите во Република Македонија, 2015.

Активни и пасивни баратели на работа

Број на невработени лица: 354 (состојба на 31.11.2015 година).

Слика 4.20. Невработени лица – Конче

[No canvas support]>

Извор: АВРМ, 2015.

Возрасна структура на невработените

Графикон: Активни баратели на работа - Конче

[No canvas support]>

Извор: АВРМ, 2015.

Графикон: Пасивни баратели на работа - Конче

[No canvas support]>

Извор: АВРМ, 2015.

Образовна структура на невработените

Невработени лица според образование

Вкупно

Мажи

Жени

Доктори на науки

     

Магистри на науки

0

0

0

Високо образование

15

7

8

Више образование

2

1

1

Завршено средно образование

101

59

42

Непотполно средно образование

23

18

5

Основно образование и без образование

213

87

54

Вкупно / Total

354

172

110

ЛОКАЛНА ЕКОНОМИЈА

Број на активни деловни субјекти: 75.

Графикон: Активни деловни субјекти по години - Конче

[No canvas support]>

Извор: Државен завод за статистика, 2015.

Доминантни индустрии: земјоделство (производство на тутун), сточарство, водостопанство и шумарство.

Графикон: Деловни субјекти по доминантни индустрии - Конче

[No canvas support]>

Извор: Државен завод за статистика, 2015.

Главни компаративни предности на општината: чиста еколошка средина, ниска цена на земјиштето, природни ресурси.

Најзначајни локални претпријатија: Млекара „Еко млеко“ (производство на млечни производи).

Минерални ресурси: глина каолин, кварц, вар и бакар (неминерални суровини).

Туризам и угостителство: нема.

ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ И ЛОКАЦИИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ

На територијата на општина Конче нема утврдено индустриска зона, а потенцијалните инвеститори можат да изработат локална урбанистичка планска документација со намена на објекти Г3, Г4 – лесна и незагадувачка индустрија.

Општински поволности за инвестирање во индустриските зони: Советот на општината, на барање на инвеститор, може да донесе одлука за утврдување на посебни поволности за одредена конкретна инвестиција.

Карактеристики на слободни локации за градба: подетални информации можат да се добијат во општина Конче.