СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВОЈ НА МСП

Економскиот развој е еден од најважните приоритети на секој регион. Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамки на повеќе проекти подготвува Програми, Стратегии со акциски планови, Анализи и Водичи каде што јасно се утврдени приоритети коишто треба да се развијат за одреден временски период со цел да се постигне подобрување на претприемничкото опкружување и искористување на постоечките капацитети.


Проект: ЗАЕДНИЧКИ РАБОТЕН ПРОСТОР
Документ:
Проект: РЕГИОНАЛНA СТРАТЕГИЈА ЗА ИНОВАЦИИ ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Документ:
Проект: „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој – I фаза“ финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа.
Издадено на: Август 2019
Документ:
Проект: „Продолжување на работата на Бизнис Центарот за поддршка и консултативни услуги на мали и средни претпријатија во Југоисточниот плански регион“
Издадено на: Струмица, 2016
Документ:
Издадено на: Скопје Јуни, 2016
Документ:
Проект: Проект за формирање на Регионален бизнис центар во Југоисточниот регион Центар за развој на Југоисточен плански регион
Издадено на: Скопје, Март 2014 година
Документ:
Издадено на: Скопје Јуни, 2016
Документ:
Проект: „Иновативни решенија за подобрен пристап до услуги на локално ниво“ Проект на Министерството за локална самоуправа и Програма за развој на Обединети Нации – УНДП
Издадено на: 28 јули 2014 година
Документ:
Проект: „Формирање на бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Југоисточниот плански регион“
Издадено на: Струмица, Октомври 2015
Документ: