ТУРИСТИЧКИ ЗОНИ

Туристичка развојна зона е посебно ограден и означен простор што претставува функционална целина формиран заради развој на туризмот со воведување стандарди во делот на услугите, како и за и ефикасна употреба на ресурсите со примена на највисоки еколошки стандарди во која се вршат дејности под услови пропишани со Законот за туристички зони како и со друг закон. Зоната се основа на подрачје за кое е донесена урбанистичко-планска документација за туристичко развојни зони како и друга соодветна урбанистичко планска документација предвидена согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање. Зона може да се основа доколку земјиштето е во целосна сопсвеност на Република Македонија. По изготвување на урбанистичко-планската документација, Владата на Република Македонија на предлог на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија донесува одлука за основање на туристичка развојна зона во кој се утврдува опфатот и просторот за кој се основа зоната и во кој градежното земјиште ќе се отуѓува согласно со одредбите од Законот за туристички зони. Корисник на туристичка развојна зона може да биде секое домашно или странско физичко или правно лице, кое склучило договор за отуѓување на градежно земјиште во рамките на туристичката развојна зона со Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.

На територијата на Југоисточен плански регион има туристички развојни зона на следните локации: