Министерството за економија објави јавен повик за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија кои вработуваат најмалку три или две лица.

 Министерството за економија објави јавен повик за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија кои вработуваат најмалку три или две лица, доколку апликантот е претпријатие во сопственост и управувано од жена, преку кофинансирање на 30% од докажаните трошоци направени за набавка на машини, но не повеќе од 200.000 денари по барател.

Краен рок за аплицирање 06.05.2022 година.
 
За повеќе информации на следниот линк https://economy.gov.mk/.../javen-povik-za-subvencionirane...