Јавен повик за финансирање на истражувачки проекти во основните и средните училишта (24.01.2020) ПРЕДИЗВИК ЗА МЛАДИ ИСТРАЖУВАЧИ 3

 

Наслов на оглас: ПОВИК ЗА МЛАДИ ИСТРАЖУВАЧИ 3

Објавено од: Фонд за иновации и технолошки развој

Наменето за: сите основни и средни училишта на територијата на Република Северна Македонија кои имаат креативни ученички и ученици со желба да истражуваат и освојуваат награди.

Висина на финансиска поддршка:

Вкупниот буџет за овој предизвик изнесува 6.000.000 (шест милиони) денари.

Ќе бидат доделени награди во две категории:

Категорија 1: Истражувачки проекти во основното образование
Категорија 2: Истражувачки проекти во средното образование
Буџетот на поединечен предлог проект може да биде минимум 100.000 (сто илјади) денари и не може да надминува 300.000 (триста илјади) денари.

Краен датум за пријавување: 06.04.2020 година

Дознај повеќе: http://www.fitr.mk/predizvikmladi3/#toggle-id-8