Јавен повик за О2 предизвик 2 - “СПРАВУВАЊЕ СО КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ“

 

Наслов на оглас: Повик О2 предизвик II-Справување со климатските промени

Објавено од: Фонд за иновации и технолошки развој

Наменето за: микро, мали и средни претпријатија кои сакаат да развијат иновативен производ, услуга или процес, сами или во соработка со установа која врши високообразовна, односно научно-истражувачка дејност, претпријатие и/или здружение од земјата или регионот на Западен Балкан (WB6) – Северна Македонија, Србија, Црна Гора, Косово, Босна и Херцеговина и Албанија

Висина на финансиска поддршка: до 85% (осумдесет и пет проценти) од вкупниот буџет за проектот, во максимален износ од 30.000,00 (триесет илјади) евра во денарска противвредност.

Краен датум за пријавување: 15.04.2020 година

Дознај повеќе: http://www.fitr.mk/predizvikklimatski/#toggle-id-11