ПОДДРШКА ЗА МСП

Бизнис Центарот за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Југоисточниот плански регион има за цел да помогне и да им даде поддршка на малите и средни претпријатија за нивен побрз и динамичен развој.

Преку идентификување на тековни потреби, лобирање, информирање и вмрежување, Бизнис Центарот придонесува во зајакнувањето на капацитетите на компаниите во регионот со што создава клима за развој на одржливи и профитабилни бизниси.
ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН

Преку следење на Елктронскиот билтен дознајте повеќе за најновите ОБЈАВЕНИ ПОВИЦИ, промените во тековното ЗАКОНОДАВСТВО како и за актуелните ОБУКИ И НАСТАНИ кои се организираат во Југоисточниот Плански Регион.Прочитајте повеќе
ЛИСТА СО ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Со цел обезбедување на благовремени информации кои ќе им помогнат на МСП во реализирање на своите идеи Центарот за регионален развој перманентно ја ажурира базата на институции и организации кои обезбедуваат финансиска подршка за малите и средни претпријатија.Прочитајте повеќе
ВОДИЧ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

Со цел подобро да се покријат сите потребни информации што се потребни за да донесе информирана одлуки за инвестирање во југоисточниот плански регион во Република Северна Македонија, Центарот за Развој на Југоисточниот Плански Регион изработи водич за инвестирање.Прочитајте повеќе
ЗОНИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

Со цел подобро да се покријат сите потребни информации што се потребни за да донесе информирана одлуки за инвестирање во југоисточниот плански регион во Република Северна Македонија, Центарот за Развој на Југоисточниот Плански Регион изработи водич за инвестирање.Прочитајте повеќе