Закон за рамномерен регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 63/2007)

Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за рамномерен регионален развој

Правилник за постапката и методологијата за оценување на предлог-проекти (Службен весник на РМ“ бр. 183/2014)

Правилник за постапката за избор на оценувачи и методологија за оценување на планските документи за регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 15/2012) 

Правилник за постапката за избор на оценувачи и методологија за оценување на планските документи за регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 67/2013)

Правилник за постапката за избор на оценувачи и методологија за оценување на планските документи за регионален развој - Консолидиран текст

Правилник за методологија за изработка на плански документи за регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 102/2009)

Правилник за избор на оценувачи, постапка и методологија за тековно и завршно оценување на проекти за регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 15/2012)

Правилник за избор на оценувачи, постапка и методологија за тековно и завршно оценување на проекти за регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 67/2013) 

Правилник за избор на оценувачи, постапка и методологија за тековно и завршно оценување на проекти за регионален развој - Консолидиран текст

Одлука за поблиски критериуми и индикатори за определување на степенот на развиеност на планските региони (Службен весник на РМ“ бр. 162/2008) 

Одлука за поблиски критериуми и индикатори за определување на степенот на развиеност на планските региони (Службен весник на РМ“ бр. 88/2013) 

Одлука за поблиски критериуми и индикатори за определување на степенот на развиеност на планските региони - Консолидиран текст

Одлука за поблиски критериуми и индикатори за определување на подрачја со специфични развојни потреби (Службен весник на РМ“ бр. 78/2009)

Одлука за формирање на Совет за рамномерен регионален развој (Службен весник на РМ“ бр. 110/2007)

Одлука за  класификација на планските региони според степенот на развиеноста за периодот од 2013 до 2017 година (Службен весник на РМ“ бр. 88/2013)

Одлука за  класификација на планските региони според степенот на развиеноста за периодот од 2018 до 2023 година (Службен весник на РМ“ бр. 234/2018)

Одлука за определување на подрачјата со специфични развојни потреби во Република Македонија во периодот од 2014 до 2018 година (Службен весник на РМ“ бр. 33/2014)

Одлука за доделување средства за финансирање проекти за развој на планските региони во 2015 година (Службен весник на РМ“ бр. 67/2015, 198/2015 и 9/2016)

Одлука за доделување средства за финансирање проекти за развој на селата во 2015 година (Службен весник на РМ“ бр. 67/2015 и 198/2015)