Закон за меѓуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 79/2009)

Подзаконски акти на Законот за меѓуопштинската соработка

Одлука за утврдување поблиски критериуми за финансиско поттикнување и поддржување на меѓуопштисската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 122/2010)

Одлука за определување на дејностите од пошироко значење и интерес за кои што може да се издвојуваат финансиски средства за поттикнување на мегуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 71/2010)

Одлука за  формирање на Комисија за поттикнување и следење на меѓуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 17/2010)

Одлука за формирање на Комисија за поттикнување и следење на меѓуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 177/2014)

Правилник за содржината на образецот за евиденција на меѓуопштинската соработка и начинот на водење на евиденцијата на меѓуопштинската соработка (Службен весник на РМ“ бр. 15/2012)